по-русски

LAUL ja MUUSIKA
Estraadilaulustuudio
Klaveriõpe 
Kitarriõpe 
Viiuliõpe UUS!

TANTS
Estraaditantsustuudio Extemp
EXTEMP mudilased
Hip-hop & tänavatants 
Laste tantsustuudio "FORTE" 
Showtants Firework

KUNST
Kujutav kunst - joonistamine, maalimine, graafika. 
Tarbekunst - keraamika, klaas 
Meisterdamine, disain ja loodusteadus UUS!

MITMESUGUST
Massaažiõpe
Raadiotehnika ja elektroonika  
Kodulugu
Avatud maailm (inglise keele baasil)
Arenduse ABC (inglise keele baasil)
Lastejooga

MUDILASTELE
Mudilaste tantsustuudio "FORTE"
Mudilaste tants L/A baasil
Arendusring Veronika Armon
Arendusring Inna Siispool
Loovusring
Mudilaste kunstiring
Teatriring
Meie aadress:
Lina 8, 10314 Tallinn, Eesti

Telefonid:
662 4022 direktor
662 7268 sekretär - dokumentidega seotud küsimused 
662 7102 administraator - õppetööga seotud küsimused

E-post: info@koplinoortemaja.edu.eeMISSIOON

Lähtume individuaalselt igast lapsest ja noorest, kujundame nende arengut ja pakume kvaliteetset huviharidust Tallinna linnas.

VISIOON

Oleme motiveeriva õpikeskkonnaga, kaasaegne ja turvaline huvikool.

MEIE PÕHIVÄÄRTUSED

 • Oleme ausad, mõistvad ja hoolivad;
 • Oleme avatud uutele ideedele;
 • Loome ja väärtustame häid õpi-, töö- ja partnerlussuhteid;
 • Toetame loovust, koostööd ja elukestvat õpet;
 • Austame ja armastame Eestimaad.

Üldinfo ja dokumendid

Tallinna Kopli Noortemaja asub väikeses majas Sitsi asumis Põhja-Tallinna linnaosas, aadressil Lina tn.8. Kopli Noortemaja on avatud 6 päeva nädalas. Pakume huviharidust Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud õppekavade alusel. Praegu tegutseb 19-l erialal 38 huviringi.

Õpilasi on 510 ja õpetajaid 17. Õpperuumi vähesuse tõttu tegutsevad mõned huviringid lasteaedade ruumides.

 • Tallinna Kopli Noortemaja tegevuse eesmärgiks on lapse kui isiksuse arendamine läbi talle sobivate huvialade;
 • Tallinna Kopli Noortemaja õppetöö tugineb lapse vabal valikul ja on avatud kõigile soovijatele 3-st kuni 19-nda eluaastani;
 • Õppetegevus vastab lapse huvile, pakub rõõmu ja on suunatud tulemusele;
 • Õppetöö toimub eesti ja vene keeles.

Koostöös Tallinna linna, Tallinna Haridusameti ja Põhja-Tallinna Valitsusega on kavandamisel Kopli noortemajale uute ruumide valmimine Stroomi keskuse kõrvale lähema kolme aasta jooksul (Kari 13). See lahendab kaua kestnud ruumipuuduse ning annab võimaluse laiendada noortemaja tegevust ja avada lastele uusi põnavaid huviringe.

Ajalugu

Sel aastal tähistasime Tallinna Kopli Noortemaja 35.sünnipäeva. Meie eelkäija, Tallinna Kalinini Rajooni Pioneeride Maja, avati 1983. aastal  Paldiski mnt. 10.

Alates 1984. aastast asume aadressil Lina tänav 8. Aegade möödudes on muutunud meie nimi Tallinna Kopli Noortemajaks.

Vaatamata asukoha- ja nimemuutusele oleme jäänud ikka eelkõige Põhja-Tallinna linnaosas õppivatele ja elavatele lastele huviharidust pakkuvaks munitsipaalhuvikooliks, mille tegevuses lähtutakse laste huvidest.

Tallinna Kopli Noortemaja direktorid:

 • 1983. - 1988. a Andrei Sapego
 • 1988. - 1990. a Rimma Hmelnitskaja
 • 1990. - 2001. a Paavo Puusepp
 • 2001. - 2002. a Mati Tabur
 • alates 2002. a Jelena Zemenkova

Kodukord

Kodukord on koostatud eesmärgiga anda ülevaade Kopli Noortemaja õppetöö korraldusest ja sellega seonduvast, sätestada Kopli Noortemaja ruume kasutavate õpilaste kohustused ja õigused.

1. Õppetöö korraldus

1.1. Tallinna Kopli Noortemaja õppetöö periood on 1. septembrist kuni 31. maini;
1.2 Õppeperioodi ajal on Kopli Noortemaja avatud 6 päeva nädalas: esmaspäevast reedeni kella 9.00 – 21.00 ja laupäeval kella 9.45 – 18.30;
1.3. Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile ja ürituste kavale;
1.4. Vajalikku informatsiooni tunniplaani kohta on võimalik külalistel, lastevanematel ja lastel saada valvelaua administraatorilt infotelefonil 662 7102, samuti noortemaja koduleheküljelt;
1.5. Õppeteenuse ostja kohustub õppetasu tasuma pangaülekandega kuu kaupa õppeteenuse osutaja poolt esitatud arve alusel ja arvel näidatud kuupäevaks;
1.6. Tasaarveldus õppetasu osas tehakse juhul kui õppetööd ei ole toimunud ÕPPURI haiguse tõttu vähemalt 14 kalendripäeva (alus: alaealisel seadusliku esindaja/õppuri avaldus).
1.7. Mobiiltelefoni kasutamine tunnis on keelatud.

2. Õppuri õigused ja kohustused

2.1. Õppuril on õigus:

 • tutvuda enne huvikooli õppima asumist ja õppimise ajal huvide õppekavade, huvikooli põhimääruse ning kodukorraga;
 • nõuda huvi õppekavale vastavat tegevust;
 • valida oma huvidele ja võimetele vastav huviring/ringid;
 • osaleda valitud esindaja kaudu huvikooli hoolekogu tegevuses;
 • moodustada õpilasomavalitsus ja osaleda selle tegevuses;
 • kasutada muid seaduse ja huvikooli põhimäärusega kehtestatud õigusi.

2.2. Õppur on kohustatud:

 • järgima huvikooli kodukorda;
 • hoidma huvikooli kasutuses olevat vara ja kahju tekitamisel selle hüvitama;
 • täitma muid seaduses ja huvikooli põhimääruses sätestatud kohustusi.

2.3. Huvikool tagab õppuri huvikoolis viibimise ajal tema tervise kaitse 

Tallinna Kopli Noortemaja andmekaitsetingimused 
1.    Huvikool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest 
2.    Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:
2.1.  avaliku ülesande täitmisel (Huvikooli seadus, Tallinna Kopli Noortemaja põhimäärus),
2.2.  juriidilise kohustuse täitmisel (Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskiri),
2.3.  lepingu täitmisel (töölepingud, majanduslepingud, huvikooli koha kasutamise lepingud),
2.4.  nõusoleku alusel (mille lapsevanem esitab koos avalduse ja huvikooli koha kasutamise lepinguga).
3.    Huvikool ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused. 
4.    Huvikooli e-päevikut kasutatakse asutusesisese süsteemina, milles sisalduvaid andmeid ei avalikustata ega tehta kättesaadavaks kolmandatele isikutele. 
5.    Huvikooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.
6.    Huvikooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida huvikooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on huvikooli sekretär, kellega saab ühendust võtta e-posti aadressil sekretar@koplinoortemaja.edu.ee.

 

Struktuur
Tallinna Kopli Noortemaja arengukava 2015-2020
Tallinna Kopli Noortemaja põhimäärus
Tallinna Kopli Noortemaja hinnangute andmise ja hindamise kord
Tallinna Kopli Noortemaja kodukord
Tallinna Kopli Noortemaja ruumide ja huviringide õppetasude kehtestamine
   Tallinna Kopli Noortemaja õppekava üldosa
 

 

 Vaata asukoha kaarti

Töötasujuhendiga saate tutvuda SIIN 

Eelarve - vt. www.tallinn.ee/eelarve

Dokumendi register vt. https://ekis.ee/?page=pub_search_dynobj&tid=10043&desktop=10016&unit_id=171423

Tallinna linna poolt lastele makstavad toetused vt. SIIT

Riiklik järelvalve: http://www.tallinn.ee/haridusasutused/g6359

Riigihangete määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/407102017066

Kohtulahendeid ei ole.

Andmekaitsetingimused: https://www.tallinn.ee/est/Andmekaitsetingimused

Hoolekogu liikmed

Larissa Novožilova - Põhja-Tallinna halduskogu esindaja

Merle Sirkas - toetava organisatsiooni esindaja

Milvi Israel - õpetajate esindaja

Nikolai Hohlov - lapsevanemate esindaja

Aleksandra Belaišis - õpilaste esindaja

Hoolekogu kontakt: milvi@koplinoortemaja.edu.ee

Täitmata ametikohtade loetelu

Õpetajad alljärgnevatele huvialadele:

 1. Meisterdamine ja tehniline modelleerimine - 6h nädalas
 2. Tants(Mudilased ja noorem kooliaste) - 14h nädalas
 3. Fotograafia - 6h nädalas
 4. Loodus ja keskkond - 6h nädalas

Õpilase vastuvõtu avaldus

Huviringi vastuvõtuks täitke avalduse vorm valitud ringi lehel ning:
1. Salvestage tekkinud fail (PDF) enda arvutisse, allkirjastage digitaalselt ning saatke digitaalselt allkirjastatud fail e-posti aadressile sekretar@koplinoortemaja.edu.ee
või
2. Printige PDF fail välja ja tooge paberdokument allkirjastatult, kahes eksemplaris, meie huvikooli administraatorile või huviringi õpetajale.

  Õppuri lahkumisavaldus
Huvikooli koha kasutamise leping
   

Nõusoleku ankeet 

Vastuvõtuavaldus 


Uudised

Ootame teid meie huviringidesse!

  Huviringi vastuvõtuks täitke avaldusevorm valitud ringi lehel.


 Alustavad uued huviringid:

 • UKULELE ja huvitavad rütmipillid (cajon, djembe, bongod jt) algklasside õpilastele - õpetaja Peep Taimla 
 • basskitarri, pop-klaveri ja trummi õpe põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele - õpetajad Andres Alaru (pop-klaver ning basskitarr) ja Martin Petermann (trummid). 

  Registreerida saab info@koplinoortemaja.edu.ee või tel 5172198. Kohtade arv on piiratud.


Teated

Igal lapsel oma pill

"Märka ja aita"


Meie koostööpartnerid